פרופ' רונית ניראל

רונית ניראל
פרופ'
רונית
ניראל
חדר 4407
02-5883086
nirelr@mail.huji.ac.il

Modeling health effects of air pollution, environmental spatio-temporal structures, census methodology, official statistics