פרופ' דוד צוקר

דוד צוקר
פרופ'
דוד
צוקר
חדר 3410
02-5883053
david.zucker@mail.huji.ac.il

Biostatistics
Survival Analysis
Nonlinear Statistical Models with Covariate Measurement Error
Analysis of Repeated Measurement Data (Continuous and Binary)
Clinical Trial Design