פרופ' גל אלידן

גל אלידן
חדר 4419
02-5883313

למידה ממוחשבת - Machine Learning