מסלולי לימודים

תחום הסטטיסטיקה חיוני לכל עשייה מדעית וטכנולוגית. המחקר והיישום בכל תחום מדעי או טכנולוגי, יהי זה כלכלה, תעשיה, מחשבים, רפואה, ביולוגיה, פיסיקה, מדע המדינה, פסיכולוגיה, חינוך או כל תחום אחר, מחייבים ניתוח נתונים אמפיריים.

הסטטיסטיקה הינה הכלי לביצוע ניתוח זה.

קורסי חובה בסטטיסטיקה ניתנים במרבית מגמות הלימוד באוניברסיטה. קורסים אלה מעניקים ידע מינימלי בסטטיסטיקה והסתברות אך אינם מביאים את הסטודנטים לידי יכולת ניתוח עצמאית של נתונים.

תלמידים רבים מגלים בהמשך לימודיהם את הצורך בכלי זה ונוכחים שהמחסור בידע ובניסיון בניתוח סטטיסטי של נתונים פוגע ביכולתם המדעית. רכישת מיומנות בתחום הסטטיסטיקה במסגרת לימודים בחוג לסטטיסטיקה כחוג שני מהווה יתרון משמעותי לתלמידים הבוחרים במסגרת זו.

שילוב בין-תחומי כגון סטטיסטיקה וכלכלה, סטטיסטיקה ומנהל עסקים, סטטיסטיקה וחשבונאות וכדומה מומלץ בחום.

שילוב כזה עשוי לפתוח בפני הבוחרים בו אופק תעסוקתי מגוון.

מסלול הדגש במדע הנתונים - Big Data: חדש!!! החל משנת הלימודים תשע"ח מציעה המחלקה לסטטסיטיקה מערך הוראה חדשני בו יינתן דגש לניתוח ממוחשב של מסדי נתונים גדולים. התכנית נועדה להכשיר את תלמידי תואר בוגר של המחלקה לעיסוק המורכב של ניתוח נתונים בעולם המודרני. במסגרת הלימודים ייחשפו התלמידים לשיטות שונות להצגה של נתונים ויינתנו כלים לניתוח נתונים לשם חיזוי או סיווג של דגימות תוך שימוש נרחב ומתוחכם בכלים חישוביים. המשלימים מערך זה יוכרו כמי שסיימו תואר ראשון בסטטיסטיקה תוך ציון 'הדגש במדע הנתונים' בגיליון הציונים הסופי לתואר.

מסלול מואץ לתואר שני: המחלקה לסטטיסטיקה מקיימת מסלול לתלמידים בעלי ציונים גבוהים המאפשר השלמה של התואר הראשון והשני גם יחד בתוך פרק זמן של ארבע שנים. הקבלה למסלול מתבצעת בסיום שנה א' ובהסתמך על הציונים של קורסי החובה של בסטטיסטיקה.

תואר בוגר

כללי: לימודי החוג נמשכים שלוש שנים וכוללים לימודי חובה ולימודי בחירה.

בשנה א' לומדים כל תלמידי החוג במסלול הדו-חוגי, ובשנת לימודיהם השנייה הם רשאים לעבור למסלול החד-חוגי בהתאם לתנאי המעבר של הפקולטה.

קורס בחירה בשפה האנגלית: תלמידים לתואר בוגר בפקולטה למדעי החברה, מחויבים במסגרת לימודי הבחירה בסטטיסטיקה ללמוד קורס בשפה האנגלית בהיקף 2 נ"ז לפחות (במידה ושני חוגי הלימוד הם במדעי החברה, יוכלו התלמידים לבחור באיזה מהם ילמדו את הקורס באנגלית). פרטים נוספים ראו בשנתון בפרק הפקולטה הדן בנושא 'חובת לימוד קורס בשפה האנגלית'.

תנאי קדם לקורסים: השתתפות בקורס תלויה בקבלת ציון עובר (60 לפחות) בקורסים המשמשים לו כתנאי קדם.

פירוט תנאי הקדם לקורסים השונים מופיע בתיאורי הקורסים בשנתון הפקולטה. פרסים, מלגות ואפשרויות תעסוקה: המחלקה לסטטיסטיקה מחלקת פרסי עידוד לתלמידי בוגר מצטיינים. רבים מתלמידי המוסמך והמחקר מועסקים כעוזרי הוראה ומחקר, וזוכים למלגות מחייה והצטיינות

למבנה הלימודים לחץ כאן

לצפייה ברשימת הקורסים לחץ כאן

 

 

 

תואר מוסמך

 

לימודי המוסמך מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים. בשנה א' הלימודים הם במסלול 'לא מחקרי' בלבד.

בשנה ב' ניתן לעבור למסלול 'מחקרי' בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: על התלמיד למצוא מנחה מבין חברי הסגל של המחלקה לכתיבת עבודת הגמר )תזה(. לבקשת המעבר יש לפנות למזכירות החוג בצירוף אישור בכתב מהמנחה. קורסי חובה: קורסי החובה בכל אחת מן המגמות מפורטים בהמשך. ככלל, מומלץ לסיים את קורסי החובה הבסיסיים בשנה א' של לימודי המוסמך.

קורסי החובה הבסיסיים המשותפים לכל המגמות כוללים את הקורסים: מודלים סטטיסטיים למתקדמים א', מודלים סטטיסטיים למתקדמים ב', הסתברות ותהליכים מקריים ושיטות חישוביות בתכנון לא לינארי. קורסי בחירה: יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף הנדרש במגמה אליה שייך התלמיד ובהתאם למבחר הקורסים המוצע לכל מגמה בשנתון. קורסים מחוץ לחוג יאושרו על ידי יועץ המוסמך.

סמינר למסלול לא מחקרי: תלמידי מוסמך במסלול לא מחקרי נדרשים להגיש עבודה סמינריונית בכתב בהיקף 4 נ"ז בשנה השנייה ללימודיהם.

עבודת הגמר למסלול המחקרי: תלמידי מוסמך במסלול המחקרי נדרשים להגיש עבודת גמר )תזה(. עבודת הגמר הינה עבודה מחקרית בהיקף מצומצם. על התלמיד למצוא מנחה לעבודת הגמר. נושא העבודה יקבע בין המנחה לבין התלמיד. הנושא אינו חייב להיות בתחום המגמה בה התלמיד לומד. שני עותקים של עבודת הגמר יימסרו למזכירות המחלקה ויועברו לבדיקת המנחה והבודק השני. בנוסף לעבודה הכתובה, התלמיד יציג את עבודת המוסמך בפני המנחה והבודק השני.

במסגרת הצגת העבודה יהיה על התלמיד לענות על שאלות הקשורות ישירות ובעקיפין לעבודתו. ציון עבודת הגמר יתבסס על העבודה הכתובה והצגת העבודה גם יחד. חישוב הציון הסופי מסלול מחקרי מדעי החברה קורסים %60 עבודת גמר %40 מסלול לא מחקרי מדעי החברה קורסים – %100 דרישות מינימאליות לסיום תואר: ציון עובר 60 לפחות בכל אחד מהקורסים לתואר. ציון ממוצע כללי לתואר של 70 לפחות. הלומדים במסלול המחקרי חייבים להשיג ציון של 60 לפחות בעבודת הגמר.

אפשרויות תעסוקה: המחלקה לסטטיסטיקה מעסיקה תלמידי מוסמך בתפקידי עוזרי הוראה ומחקר בחוג. על המעוניינים בהעסקה כעוזרי הוראה לפנות למזכירות החוג.

יועץ התכנית: דר' פאבל צ'יגאנסקי

לרשימת קורסי החובה שנה א'

לרשימת הקורסים במגמות שונות

לצפייה בתוכנית הלימודים לחץ כאן

יש ללחוץ בקישור על סטטיסטיקה – צפייה בפרק—לדפדף עד 'לימודי מוסמך'

לרשימת קורסי ההשלמה לקראת קבלה לתואר מוסמך

 

 

 

המגמה החדשה באקטואריה

המחלקה לסטטיסטיקה פותחת בשנת הלימודים תשע"ט מגמה לאקטואריה, במסגרת תואר שני בסטטיסטיקה במסלול לא מחקרי. הלימודים יתקיימו במשך שנתיים על פני יומיים מרוכזים בשבוע.

אקטואריה היא תחום המאגד מתמטיקה, סטטיסטיקה, מימון, ומנהל עסקים לשם הערכה וניהול של סיכונים עתידיים לעסקים ולפרטים. אקטוארים הם אנשי מקצוע נדרשים בשוק הפיננסי בכלל ובתחום הביטוח בפרט. הסמכה לאקטואריה מחייבת מעבר של סדרה ארוכה של מבחנים מקצועיים. התוכנית המוצעת תסייע בהכנה למבחנים המתקדמים שבסדרה.

התוכנית מיועדת לאנשים בעלי רקע סטטיסטי/מתמטי חזק שצעדו כבר את צעדיהם הראשונים בתחום האקטואריה. למועמדים מתאימים החסרים ניסיון קודם יוצעו לימודי השלמה מקדימים המעניקים את הרקע הנדרש. 

 

חלק מהקורסים יתקיימו בשפה האנגלית כהכנה למבחנים המקצועיים המנוסחים בשפה זו.

 

מסמך שאלות ותשובות 

 

יועץ המגמה:

פרופ'. בנימין יקיר

Benjamin.yakir@mail.huji.ac.il

 

הערה: המגמה תיפתח בכפוף למספר נרשמים מינימלי

תוכניות מיוחדות

כאן תקבלו מידע אודות תוכניות מיוחדות בתואר בוגר

מסלול מואץ למוסמך 

 

מסלול מואץ למוסמך 

המחלקה לסטטיסטיקה מעוניינת לזהות ולטפח סטודנטים מוכשרים ולקדמם במעלה הסולם האקדמי. המחלקה מציעה לתלמידים בעלי ציונים גבוהים מסלול מואץ המאפשר השלמת תואר בוגר ומוסמך גם יחד תוך ארבע שנים בלבד.

תנאי קבלה למסלול

תלמיד זכאי להצטרף למסלול בתחילת שנה ג' ללימודיו במידה וממוצע ציוניו המשוקלל של קורסי החובה של שנה א' ו- ב' הינו 85 לפחות.

תלמידי המסלול חייבים לסיים את כל חובותיהם לתואר בוגר בסטטיסטיקה ולאחסן לפחות 14 נקודות זכות לטובת תואר מוסמך עד תום שנה ג' של לימודיהם. בנוסף ללימודים במחלקה לסטטיסטיקה יש להשלים לימודי תואר בוגר בחוג נוסף או להשלים את חובות הלימודים לתואר חד-חוגי בסטטיסטיקה.

לתלמידים אשר יתקבלו למסלול יינתן ייעוץ פרטני בדבר הרכב הקורסים הנדרש.

על מנת להמשיך לשנה ד', בה ניתן יהיה להשלים את הלימודים לתואר מוסמך, יש לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך במחלקה לסטטיסטיקה.

שכר לימוד: תלמידי התכנית יחויבו בשכר לימוד מלא של לימודי הבוגר (300%) ובשכר הלימוד המלא של לימודי המוסמך (200%). 

 

 

 

לימודי דוקטורט

 

תכנית הדוקטורט של המחלקה לסטטיסטיקה מכשירה תלמידים בעלי יכולת לעבודה מחקרית עצמאית. עבודת המחקר מתקיימת בהנחיה של החוקרים הבכירים במחלקה לסטטיסטיקה ומטרתה לתרום תרומה חדשנית ומשמעותית לעולם המדע בכלל וסטטיסטיקה בפרט. 

תלמידי הדוקטורט הינם חלק אינטגרלי מצוות המחלקה לסטטיסטיקה. מצופה מהם להשתתף בפעילות האקדמית המתנהלת במחלקה, בסמינרים מחלקתיים, ובסמינרים הייעודיים של תלמידי המחקר. המחלקה לסטטיסטיקה מעודדת את תלמידי הדוקטורט לעבוד כמורים ומתרגלים בקורסים השונים הניתנים במסגרתה.

תנאי קבלה:

הרישום ללימודי מחקר נעשה לאחר סיום לימודי מוסמך במסלול המחקרי. למסלול הישיר ניתן להירשם לאחר סיום לימודי הבוגר או לאחר שנה ראשונה בלימודי המוסמך. פירוט של תנאי הקבלה ניתן למצוא בסעיפים 3.1-3.2 של התקנון לתלמידי מחקר. תלמידים שמעמדם נופל במעט מן הנדרש לקבלה כתלמידי מחקר יוכלו להתקבל כתלמידים מתמחים למחקר לצורך השלמת דרישות הקבלה (ראו סעיף 3.3 של התקנון לתלמידי מחקר).

על המתעניינים לפנות ליועץ לתלמידי מחקר של המחלקה טרם הרישום ברשות לתלמידי מחקר. מומלץ לפנות במקביל גם למנחים פוטנציאליים. על המועמד להגיש את טפסי הקבלה בצירוף הסכמת אחד מחברי הסגל הקבועים של המחלקה להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. (ניתן להירשם ללימודי התואר השלישי על תנאי גם אם לא נמצא מנחה, אך יש למצוא מנחה מתאים בתוך פרק זמן שיוגדר על ידי הרשות לתלמידי מחקר). 

ההרשמה לתוכנית הדוקטורט והגשת הטפסים הפורמאליים נעשית דרך הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה המטפלת בכל תלמידי הדוקטורט באוניברסיטה. כתובת אתר הרשות הוא http://www.research-students.huji.ac.il/.

הרשות מרכזת את תהליכי הקבלה סביב שני מועדים. באתר הרשות ניתן למצוא את הטפסים הדרושים לקבלה. חומר ההרשמה מועבר לוועדת קבלה של המחלקה המקבלת את ההחלטות בהתאם לכללי הרשות ללימודי מחקר.

הבהרות לגבי בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל: בוגרים אלו יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל שביכולתו לקבוע תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק סילבוס של תכנית הלימודים.

סיום בהצלחה של עבודת המחקר וקבלת התואר השלישי מותנה בעמידה בדרישות של הרשות לתלמידי מחקר ובדרישות המחלקה.

 

מסלול לימודי דוקטורט בחקר הרציונאליות (לתלמידי מוסמך ודוקטורט)

לרשות לתלמידי מחקר לחץ כאן