תואר מוסמך

 

לימודי המוסמך מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים. בשנה א' הלימודים הם במסלול 'לא מחקרי' בלבד.

בשנה ב' ניתן לעבור למסלול 'מחקרי' בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: על התלמיד למצוא מנחה מבין חברי הסגל של המחלקה לכתיבת עבודת הגמר )תזה(. לבקשת המעבר יש לפנות למזכירות החוג בצירוף אישור בכתב מהמנחה. קורסי חובה: קורסי החובה בכל אחת מן המגמות מפורטים בהמשך. ככלל, מומלץ לסיים את קורסי החובה הבסיסיים בשנה א' של לימודי המוסמך.

קורסי החובה הבסיסיים המשותפים לכל המגמות כוללים את הקורסים: מודלים סטטיסטיים למתקדמים א', מודלים סטטיסטיים למתקדמים ב', הסתברות ותהליכים מקריים ושיטות חישוביות בתכנון לא לינארי. קורסי בחירה: יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף הנדרש במגמה אליה שייך התלמיד ובהתאם למבחר הקורסים המוצע לכל מגמה בשנתון. קורסים מחוץ לחוג יאושרו על ידי יועץ המוסמך.

סמינר למסלול לא מחקרי: תלמידי מוסמך במסלול לא מחקרי נדרשים להגיש עבודה סמינריונית בכתב בהיקף 4 נ"ז בשנה השנייה ללימודיהם.

עבודת הגמר למסלול המחקרי: תלמידי מוסמך במסלול המחקרי נדרשים להגיש עבודת גמר )תזה(. עבודת הגמר הינה עבודה מחקרית בהיקף מצומצם. על התלמיד למצוא מנחה לעבודת הגמר. נושא העבודה יקבע בין המנחה לבין התלמיד. הנושא אינו חייב להיות בתחום המגמה בה התלמיד לומד. שני עותקים של עבודת הגמר יימסרו למזכירות המחלקה ויועברו לבדיקת המנחה והבודק השני. בנוסף לעבודה הכתובה, התלמיד יציג את עבודת המוסמך בפני המנחה והבודק השני.

במסגרת הצגת העבודה יהיה על התלמיד לענות על שאלות הקשורות ישירות ובעקיפין לעבודתו. ציון עבודת הגמר יתבסס על העבודה הכתובה והצגת העבודה גם יחד. חישוב הציון הסופי מסלול מחקרי מדעי החברה קורסים %60 עבודת גמר %40 מסלול לא מחקרי מדעי החברה קורסים – %100 דרישות מינימאליות לסיום תואר: ציון עובר 60 לפחות בכל אחד מהקורסים לתואר. ציון ממוצע כללי לתואר של 70 לפחות. הלומדים במסלול המחקרי חייבים להשיג ציון של 60 לפחות בעבודת הגמר.

אפשרויות תעסוקה: המחלקה לסטטיסטיקה מעסיקה תלמידי מוסמך בתפקידי עוזרי הוראה ומחקר בחוג. על המעוניינים בהעסקה כעוזרי הוראה לפנות למזכירות החוג.

יועץ התכנית: דר' פאבל צ'יגאנסקי

לרשימת קורסי החובה שנה א'

לרשימת הקורסים במגמות שונות

לצפייה בתוכנית הלימודים לחץ כאן

יש ללחוץ בקישור על סטטיסטיקה – צפייה בפרק—לדפדף עד 'לימודי מוסמך'

לרשימת קורסי ההשלמה לקראת קבלה לתואר מוסמך

 

 

 

המגמה החדשה באקטואריה

המחלקה לסטטיסטיקה פותחת בשנת הלימודים תשע"ט מגמה לאקטואריה, במסגרת תואר שני בסטטיסטיקה במסלול לא מחקרי. הלימודים יתקיימו במשך שנתיים על פני יומיים מרוכזים בשבוע.

אקטואריה היא תחום המאגד מתמטיקה, סטטיסטיקה, מימון, ומנהל עסקים לשם הערכה וניהול של סיכונים עתידיים לעסקים ולפרטים. אקטוארים הם אנשי מקצוע נדרשים בשוק הפיננסי בכלל ובתחום הביטוח בפרט. הסמכה לאקטואריה מחייבת מעבר של סדרה ארוכה של מבחנים מקצועיים. התוכנית המוצעת תסייע בהכנה למבחנים המתקדמים שבסדרה.

התוכנית מיועדת לאנשים בעלי רקע סטטיסטי/מתמטי חזק שצעדו כבר את צעדיהם הראשונים בתחום האקטואריה. למועמדים מתאימים החסרים ניסיון קודם יוצעו לימודי השלמה מקדימים המעניקים את הרקע הנדרש. 

 

חלק מהקורסים יתקיימו בשפה האנגלית כהכנה למבחנים המקצועיים המנוסחים בשפה זו.

 

יועץ המגמה:

פרופ'. בנימין יקיר

Benjamin.yakir@mail.huji.ac.il

 

הערה: המגמה תיפתח בכפוף למספר נרשמים מינימלי