מידע לסטודנטים

כאן תוכלו למצוא מידע, שירותים וקישורים שימושיים הקשורים ללימודים במחלקה לסטטיסטיקה ובאוניברסיטה כולה.

שעות קבלה מרצים

שעות קבלה מתרגלים

תואר בוגר

תכנית הלימודים  לתואר בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים:

תוכנית הלימודים מוסיפה לקורסי החובה בתחום הסטטיסטיקה, קורסים חדשים המתקדמים בתכנים הנדרשים למדען נתונים. אחת התכונות החשובות הנדרשות מסטטיסטיקאי או מדען נתונים היא יכולת חישובית ותכנותית חזקה. לשם כך, הכנסנו הרחבה של קורס התכנות ותוספת של קורס מבני נתונים ואלגוריתמים (שניהם בשפת Python או דומה לה) וכן קורס שימושי ב - R בו יינתן דגש על כלים לניתוח נתונים. יינתנו גם שני קורסי חובה חדשים העוסקים באספקטים חישוביים של ניתוח נתונים בשנה ג': i)) קורס ייעודי חדש העוסק בכריית נתונים גדולים (big data), ו-(ii)  קורס שיכלול נושאים בסטטיסטיקה מודרנית ובו ילמדו וייושמו שיטות למידה סטטיסטית מודרניות עתירות מחשוב.

מכיוון שמסדי נתונים מודרניים הם גדולים, עשירים ומורכבים יותר מבעבר, יש לתגבר את ההכשרה בניתוח נתונים ולהתאים אותה לדרישות העולות מנתונים אלו. נוספו שעות לימוד ותרגול של ניתוח נתונים, כולל ניתוח של מסדי נתונים גדולים. קורס חדש בשנה ג' ייוחד לכריית נתונים גדולים ויציג בפני התלמידים מודלים וכלים לאחזור וניתוח נתונים מסוג זה. בנוסף, הקורסים היישומיים בתואר יכללו קורס בשנה ב' בו ילמדו הסטודנטים להשתמש בשפת התכנות הסטטיסטית R המיועדת לניתוח נתונים, וכן קורס בשנה ג' לניתוח נתונים בשיטות סטטיסטיות מודרניות. בנוסף, יוצעו לסטודנטים קורסי בחירה שיוכלו להעשיר את ידיעתם באספקטים חישוביים ובאספקטים של ניתוח נתונים.

 

 

 

 

 

תואר מוסמך

 

לימודי המוסמך מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים. בשנה א' הלימודים הם במסלול 'לא מחקרי' בלבד.

בשנה ב' ניתן לעבור למסלול 'מחקרי' בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: על התלמיד למצוא מנחה מבין חברי הסגל של המחלקה לכתיבת עבודת הגמר (תזה). לבקשת המעבר יש לפנות למזכירות החוג בצירוף אישור בכתב מהמנחה. ככלל, מומלץ לסיים את קורסי החובה הבסיסיים בשנה א' של לימודי המוסמך.

קורסי החובה הבסיסיים כוללים את הקורסים: מודלים סטטיסטיים למתקדמים א', מודלים סטטיסטיים למתקדמים ב', הסתברות ותהליכים מקריים ושיטות חישוביות בתכנון לא לינארי. קורסי בחירה: יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף הנדרש. קורסים מחוץ לחוג יאושרו על ידי יועץ המוסמך.

סמינר למסלול לא מחקרי: תלמידי מוסמך במסלול לא מחקרי נדרשים להגיש עבודה סמינריונית בכתב בהיקף 4 נ"ז בשנה השנייה ללימודיהם.

עבודת הגמר למסלול המחקרי: תלמידי מוסמך במסלול המחקרי נדרשים להגיש עבודת גמר (תזה). עבודת הגמר הינה עבודה מחקרית בהיקף מצומצם. על התלמיד למצוא מנחה לעבודת הגמר. נושא העבודה יקבע בין המנחה לבין התלמיד. הנושא אינו חייב להיות בתחום המגמה בה התלמיד לומד. שני עותקים של עבודת הגמר יימסרו למזכירות המחלקה ויועברו לבדיקת המנחה והבודק השני. בנוסף לעבודה הכתובה, התלמיד יציג את עבודת המוסמך בפני המנחה והבודק השני.

במסגרת הצגת העבודה יהיה על התלמיד לענות על שאלות הקשורות ישירות ובעקיפין לעבודתו. ציון עבודת הגמר יתבסס על העבודה הכתובה והצגת העבודה גם יחד. חישוב הציון הסופי מסלול מחקרי מדעי החברה קורסים %60 עבודת גמר %40 מסלול לא מחקרי מדעי החברה קורסים – %100 דרישות מינימאליות לסיום תואר: ציון עובר 60 לפחות בכל אחד מהקורסים לתואר. ציון ממוצע כללי לתואר של 70 לפחות. הלומדים במסלול המחקרי חייבים להשיג ציון של 60 לפחות בעבודת הגמר.

אפשרויות תעסוקה: המחלקה לסטטיסטיקה מעסיקה תלמידי מוסמך בתפקידי עוזרי הוראה ומחקר בחוג. על המעוניינים בהעסקה כעוזרי הוראה לפנות למזכירות החוג.

יועץ התכנית: פרופ' יאן דולינסקי

לרשימת קורסי החובה שנה א'

לצפייה בתוכנית הלימודים לחץ כאן

יש ללחוץ בקישור על סטטיסטיקה – צפייה בפרק—לדפדף עד 'לימודי מוסמך'

 

לרשימת קורסי ההשלמה לקראת קבלה לתואר מוסמך:

https://stat.huji.ac.il/sites/default/files/statistics/files/haslmot.docx

 

 

תוכניות מיוחדות

כאן תקבלו מידע אודות תוכניות מיוחדות בתואר בוגר

לימודי דוקטורט

 

תכנית הדוקטורט של המחלקה לסטטיסטיקה מכשירה תלמידים בעלי יכולת לעבודה מחקרית עצמאית. עבודת המחקר מתקיימת בהנחיה של החוקרים הבכירים במחלקה לסטטיסטיקה ומטרתה לתרום תרומה חדשנית ומשמעותית לעולם המדע בכלל וסטטיסטיקה בפרט. 

תלמידי הדוקטורט הינם חלק אינטגרלי מצוות המחלקה לסטטיסטיקה. מצופה מהם להשתתף בפעילות האקדמית המתנהלת במחלקה, בסמינרים מחלקתיים, ובסמינרים הייעודיים של תלמידי המחקר. המחלקה לסטטיסטיקה מעודדת את תלמידי הדוקטורט לעבוד כמורים ומתרגלים בקורסים השונים הניתנים במסגרתה.

תנאי קבלה:

הרישום ללימודי מחקר נעשה לאחר סיום לימודי מוסמך במסלול המחקרי. למסלול הישיר ניתן להירשם לאחר סיום לימודי הבוגר או לאחר שנה ראשונה בלימודי המוסמך. פירוט של תנאי הקבלה ניתן למצוא בסעיפים 3.1-3.2 של התקנון לתלמידי מחקר. תלמידים שמעמדם נופל במעט מן הנדרש לקבלה כתלמידי מחקר יוכלו להתקבל כתלמידים מתמחים למחקר לצורך השלמת דרישות הקבלה (ראו סעיף 3.3 של התקנון לתלמידי מחקר).

על המתעניינים לפנות ליועץ לתלמידי מחקר של המחלקה טרם הרישום ברשות לתלמידי מחקר. מומלץ לפנות במקביל גם למנחים פוטנציאליים. על המועמד להגיש את טפסי הקבלה בצירוף הסכמת אחד מחברי הסגל הקבועים של המחלקה להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. (ניתן להירשם ללימודי התואר השלישי על תנאי גם אם לא נמצא מנחה, אך יש למצוא מנחה מתאים בתוך פרק זמן שיוגדר על ידי הרשות לתלמידי מחקר). 

ההרשמה לתוכנית הדוקטורט והגשת הטפסים הפורמאליים נעשית דרך הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה המטפלת בכל תלמידי הדוקטורט באוניברסיטה. כתובת אתר הרשות הוא http://www.research-students.huji.ac.il/.

הרשות מרכזת את תהליכי הקבלה סביב שני מועדים. באתר הרשות ניתן למצוא את הטפסים הדרושים לקבלה. חומר ההרשמה מועבר לוועדת קבלה של המחלקה המקבלת את ההחלטות בהתאם לכללי הרשות ללימודי מחקר.

הבהרות לגבי בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל: בוגרים אלו יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל שביכולתו לקבוע תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק סילבוס של תכנית הלימודים.

סיום בהצלחה של עבודת המחקר וקבלת התואר השלישי מותנה בעמידה בדרישות של הרשות לתלמידי מחקר ובדרישות המחלקה.

 

מסלול לימודי דוקטורט בחקר הרציונאליות (לתלמידי מוסמך ודוקטורט)

לרשות לתלמידי מחקר לחץ כאן

 

 

 

 

טפסים

מלגות

 

המחלקה לסטטיסטיקה מעסיקה תלמידי מוסמך ומחקר רבים בתפקידי הוראה ומחקר ומעניקה מלגות מחייה והצטיינות.

מלגת מחייה לתלמידי מוסמך שנה א' מצטיינים:

המלגה תינתן לתלמידים מצטיינים בעלי ציון סופי גבוה במיוחד בתואר בוגר בסטטיסטיקה, אשר המשיכו ישירות את לימודיהם לתואר מוסמך. המלגה תינתן במהלך השנה הראשונה של לימודי המוסמך. הזכאות למלגה נבחנת ע"י ועדת המלגות של המחלקה. הזכאות בכפוף להצגת אישור זכאות לתואר בוגר וקליטת טופס לימודים בהיקף מלא מוסמך שנה א'.

מלגת הצטיינות לתלמידי מוסמך שנה ב' במסלול המחקרי:

המלגה תינתן לתלמידים המצטיינים במעלי הממוצע הגבוה ביותר בארבעת קורסי החובה בשנה א' של תואר המוסמך: 52801, 52817, 52805, 52879 (סה"כ 20 נ"ז). לתלמידים במסלול המחקרי או העתידים לעבור למסלול זה עד ל 15.3.20.

מלגת לייטריקס:

חברת ליטריקס מעניקה מלגות לסטודנטים לתואר שני הלומדים סטטיסטיקה ומדע הנתונים באוניברסיטה העברית בירושלים. המלגה היא עבור שכ"ל וסכום נוסף מידי חודש. המלגה מיועדת למצטייני החוג אשר יתחייבו ללמוד תוכנית לימודים מלאה.

 

מלגה ע"ש גיורא מייזלר

גיורא מייזלר ז"ל שנפל במלחמת יום הכיפורים היה בנו של פרופ' דוד מייזלר ז"ל שלימד במחלקה לסטטיסטיקה. המלגה מוענקת אחת לשנתיים לתלמידי תואר בוגר ששירתו ביחידה קרבית ועוסקים בפעילות התנדבותית.

הזוכים בשנה"ל תשע"ז: מתן גרייזס ואהרן שרבף

מלגה ע"ש יוכי וקס 

ד"ר יוחנן וקס ז"ל היה חבר סגל במחלקה לסטטיסטיקה והיה ממקימי המעבדה לייעוץ סטטיסטי. המלגה מוענקת אחת לשנתיים לסטודנט מצטיין בתחום הסטטיסטיקה היישומית וביוסטטיסטיקה.

הזוכה בשנה"ל תשע"ח: דניאל בן זקן

מלגה ע"ש גד נתן

פרופ' גד נתן ז"ל היה חבר סגל במחלקה לסטטיסטיקה. המלגה מוענקת מידי שנה לפרויקט מצטיין בקורס 'הסדנה לייעוץ סטטיסטי' של תלמידי המוסמך.

הזוכים בשנה"ל תשע"ח: גלעד פלג ויוליה סלווטסקי

מלגה ע"ש דוד אסף

פרופ' דוד אסף ז"ל היה חבר סגל במחלקה לסטטיסטיקה. המלגה מוענקת אחת לשנתיים לדוקטורנט אשר התקדמותו המחקרית ראויה להערכה.

הזוכה בשנה"ל תשע"ו: יניב טנצר

 

קישורים שימושיים