מסלולי לימודים

תחום הסטטיסטיקה חיוני לכל עשייה מדעית וטכנולוגית. המחקר והיישום בכל תחום מדעי או טכנולוגי, יהי זה כלכלה, תעשיה, מחשבים, רפואה, ביולוגיה, פיסיקה, מדע המדינה, פסיכולוגיה, חינוך או כל תחום אחר, מחייבים ניתוח נתונים אמפיריים.

הסטטיסטיקה הינה הכלי לביצוע ניתוח זה.

קורסי חובה בסטטיסטיקה ניתנים במרבית מגמות הלימוד באוניברסיטה. קורסים אלה מעניקים ידע מינימלי בסטטיסטיקה והסתברות אך אינם מביאים את הסטודנטים לידי יכולת ניתוח עצמאית של נתונים.

תלמידים רבים מגלים בהמשך לימודיהם את הצורך בכלי זה ונוכחים שהמחסור בידע ובניסיון בניתוח סטטיסטי של נתונים פוגע ביכולתם המדעית. רכישת מיומנות בתחום הסטטיסטיקה במסגרת לימודים בחוג לסטטיסטיקה כחוג שני מהווה יתרון משמעותי לתלמידים הבוחרים במסגרת זו.

שילוב בין-תחומי כגון סטטיסטיקה וכלכלה, סטטיסטיקה ומנהל עסקים, סטטיסטיקה וחשבונאות וכדומה מומלץ בחום.

שילוב כזה עשוי לפתוח בפני הבוחרים בו אופק תעסוקתי מגוון.

מסלול הדגש במדע הנתונים - Big Data: חדש!!! החל משנת הלימודים תשע"ח מציעה המחלקה לסטטסיטיקה מערך הוראה חדשני בו יינתן דגש לניתוח ממוחשב של מסדי נתונים גדולים. התכנית נועדה להכשיר את תלמידי תואר בוגר של המחלקה לעיסוק המורכב של ניתוח נתונים בעולם המודרני. במסגרת הלימודים ייחשפו התלמידים לשיטות שונות להצגה של נתונים ויינתנו כלים לניתוח נתונים לשם חיזוי או סיווג של דגימות תוך שימוש נרחב ומתוחכם בכלים חישוביים. המשלימים מערך זה יוכרו כמי שסיימו תואר ראשון בסטטיסטיקה תוך ציון 'הדגש במדע הנתונים' בגיליון הציונים הסופי לתואר.

מסלול הדגש באקטואריה וניהול סיכונים: המחלקה לסטטיסטיקה מקיימת מערך הוראה ייחודי המכין תלמידי בוגר בסטטיסטיקה למבחני האקטואריה של איגוד האקטוארים הבריטי. המשלימים מערך זה מוכרים כמי שסיימו תואר ראשון בסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים.

מסלול מואץ לתואר שני: המחלקה לסטטיסטיקה מקיימת מסלול לתלמידים בעלי ציונים גבוהים המאפשר השלמה של התואר הראשון והשני גם יחד בתוך פרק זמן של ארבע שנים. הקבלה למסלול מתבצעת בסיום שנה א' ובהסתמך על הציונים של קורסי החובה של בסטטיסטיקה.

תואר בוגר

כללי: לימודי החוג נמשכים שלוש שנים וכוללים לימודי חובה ולימודי בחירה.

בשנה א' לומדים כל תלמידי החוג במסלול הדו-חוגי, ובשנת לימודיהם השנייה הם רשאים לעבור למסלול החד-חוגי בהתאם לתנאי המעבר של הפקולטה.

קורס בחירה בשפה האנגלית: תלמידים לתואר בוגר בפקולטה למדעי החברה, מחויבים במסגרת לימודי הבחירה בסטטיסטיקה ללמוד קורס בשפה האנגלית בהיקף 2 נ"ז לפחות (במידה ושני חוגי הלימוד הם במדעי החברה, יוכלו התלמידים לבחור באיזה מהם ילמדו את הקורס באנגלית). פרטים נוספים ראו בשנתון בפרק הפקולטה הדן בנושא 'חובת לימוד קורס בשפה האנגלית'.

תנאי קדם לקורסים: השתתפות בקורס תלויה בקבלת ציון עובר (60 לפחות) בקורסים המשמשים לו כתנאי קדם.

פירוט תנאי הקדם לקורסים השונים מופיע בתיאורי הקורסים בשנתון הפקולטה. פרסים, מלגות ואפשרויות תעסוקה: המחלקה לסטטיסטיקה מחלקת פרסי עידוד לתלמידי בוגר מצטיינים. רבים מתלמידי המוסמך והמחקר מועסקים כעוזרי הוראה ומחקר, וזוכים למלגות מחייה והצטיינות

למבנה הלימודים לחץ כאן

לצפייה ברשימת הקורסים לחץ כאן

 

 

 

תואר מוסמך

 

לימודי המוסמך מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים. בשנה א' הלימודים הם במסלול 'לא מחקרי' בלבד.

בשנה ב' ניתן לעבור למסלול 'מחקרי' בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: על התלמיד למצוא מנחה מבין חברי הסגל של המחלקה לכתיבת עבודת הגמר )תזה(. לבקשת המעבר יש לפנות למזכירות החוג בצירוף אישור בכתב מהמנחה. קורסי חובה: קורסי החובה בכל אחת מן המגמות מפורטים בהמשך. ככלל, מומלץ לסיים את קורסי החובה הבסיסיים בשנה א' של לימודי המוסמך.

קורסי החובה הבסיסיים המשותפים לכל המגמות כוללים את הקורסים: מודלים סטטיסטיים למתקדמים א', מודלים סטטיסטיים למתקדמים ב', הסתברות ותהליכים מקריים ושיטות חישוביות בתכנון לא לינארי. קורסי בחירה: יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף הנדרש במגמה אליה שייך התלמיד ובהתאם למבחר הקורסים המוצע לכל מגמה בשנתון. קורסים מחוץ לחוג יאושרו על ידי יועץ המוסמך.

סמינר למסלול לא מחקרי: תלמידי מוסמך במסלול לא מחקרי נדרשים להגיש עבודה סמינריונית בכתב בהיקף 4 נ"ז בשנה השנייה ללימודיהם.

עבודת הגמר למסלול המחקרי: תלמידי מוסמך במסלול המחקרי נדרשים להגיש עבודת גמר )תזה(. עבודת הגמר הינה עבודה מחקרית בהיקף מצומצם. על התלמיד למצוא מנחה לעבודת הגמר. נושא העבודה יקבע בין המנחה לבין התלמיד. הנושא אינו חייב להיות בתחום המגמה בה התלמיד לומד. שני עותקים של עבודת הגמר יימסרו למזכירות המחלקה ויועברו לבדיקת המנחה והבודק השני. בנוסף לעבודה הכתובה, התלמיד יציג את עבודת המוסמך בפני המנחה והבודק השני.

במסגרת הצגת העבודה יהיה על התלמיד לענות על שאלות הקשורות ישירות ובעקיפין לעבודתו. ציון עבודת הגמר יתבסס על העבודה הכתובה והצגת העבודה גם יחד. חישוב הציון הסופי מסלול מחקרי מדעי החברה קורסים %60 עבודת גמר %40 מסלול לא מחקרי מדעי החברה קורסים – %100 דרישות מינימאליות לסיום תואר: ציון עובר 60 לפחות בכל אחד מהקורסים לתואר. ציון ממוצע כללי לתואר של 70 לפחות. הלומדים במסלול המחקרי חייבים להשיג ציון של 60 לפחות בעבודת הגמר.

אפשרויות תעסוקה: המחלקה לסטטיסטיקה מעסיקה תלמידי מוסמך בתפקידי עוזרי הוראה ומחקר בחוג. על המעוניינים בהעסקה כעוזרי הוראה לפנות למזכירות החוג.

יועץ התכנית: דר' פאבל צ'יגאנסקי

לרשימת קורסי החובה שנה א'

לרשימת הקורסים במגמות שונות

לצפייה בתוכנית הלימודים לחץ כאן

יש ללחוץ בקישור על סטטיסטיקה – צפייה בפרק—לדפדף עד 'לימודי מוסמך'

לרשימת קורסי ההשלמה לקראת קבלה לתואר מוסמך

 

 

 

תוכניות מיוחדות

כאן תקבלו מידע אודות תוכניות מיוחדות בתואר בוגר

הדגש באקטואריה וניהול סיכונים במסגרת תואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה

 

רקע כללי: אקטואריה היא תחום הנעזר בכלים מתמטיים וסטטיסטיים כדי להעריך סיכונים עתידיים וליצור כלים פיננסיים להגנה מפניהם. כלים אלו יש להפעיל בסביבה עסקית שבה לשיקולי רווח והפסד, לשיקולים שיווקיים, לשיקולי מיסוי ולמגבלות החוק יש תפקיד מרכזי בעת גיבוש ההמלצות העסקיות. תחום העיסוק המרכזי של אקטוארים הוא בהקשר של תעשיית הביטוח אך המחקר והיישום בתחום מופיעים גם בהקשרים נוספים. מקצוע האקטואריה הוא מקצוע מבוקש בארץ ובחו"ל. העבודה כאקטואר נמצאת בראש הדירוג של המקצועות המבוקשים בעולם.

מסלול ההכשרה לאקטואריה: החוג לסטטיסטיקה בשיתוף בית הספר למנהל עסקים מציעים מסלול לתואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים. בוגרי מסלול זה יזכו לבסיס מוצק בתחום העסקי ובתחום ניתוח נתונים.

ההכשרה למקצוע האקטואריה הינה ארוכה ומחייבת מעבר של סדרת מבחני הסמכה המנוהלים ע"י אגודת האקטוארים הבריטית. התואר המוצע מכין לרוב המבחנים של השלב הראשון בהכשרה. מערך הבחינה בשלב זה כולל שמונה מבחנים של אגודת האקטוארים הבריטית (CT1-CT8) ומבחן מקוון ((CT9. תלמידי המסלול יוכלו להירשם למבחנים אלו דרך מכון מגיד[1]. השלמת התואר והמבחנים של שלב ההכשרה הראשון יכינו את הבוגרים בצורה מיטבית לשלבים המתקדמים של הסמכה לאקטואריה ולקריירה בתעשיית הביטוח וניהול הסיכונים.

מבנה התואר: התוכנית מסתמכת על מבנה התואר הדו-חוגי במנהל עסקים וסטטיסטיקה. התלמידים יידרשו ללמוד את כל חובות התואר הדו חוגי במנהל עסקים וסטטיסטיקה בהתאם לפירוט המופיע בשנתונים של החוגים. במסגרת התואר המוצע יינתנו קורסים ייעודיים שיכללו במכסת קורסי החובה והבחירה בסטטיסטיקה ומנהל עסקים. המסיימים את המסלול בהצלחה יהיו זכאים לרישום 'ההדגש באקטואריה וניהול סיכונים' בגיליון הציונים הסופי המצורף לתעודת הבוגר.

 תנאי קבלה לתואר: תנאי הקבלה הנדרשים בחוג לסטטיסטיקה ובבית ספר למנהל עסקים.

לפרטים נוספים אנא פנו למזכירות החוג לסטטיסטיקה בטלפון: 02-5883047 או במייל: clarep@savion.huji.ac.il

מהלך הלימודים של תואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים

(הקורסים המסומנים בצהוב הינם הקורסים הנדרשים בלימודי ההדגש).

שנה

קורס

סטטיסטיקה

מנהל עסקים

שנה א

 

 

 

סמסטר א

55701 מבוא לכלכלה א'

 

4

 

55312 מבוא לטכנולוגית אינטרנט

 

3

 

55102 יסודות מדעי ההתנהגות

 

3

 

55117 השתתפות בניסויים

 

ללא נ"ז

 

52304 תכנות ליישומים סטטיסטיים

3

 

 

57121 חדו"א א'

6

 

סמסטר ב

55702 מבוא לכלכלה ב'

 

4

 

52220 יסודות הסתברות

6

 

 

57122 חדו"א ב'

6

 

סה"כ שנה א'  (35)

 

21

14

שנה ב

 

 

 

סמסטר א

55804 יסודות השיווק

 

3

 

55687 התנהגות ארגונית

 

3

 

55802 יסודות החשבונאות

 

3

 

52221 עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי

5

 

 

52324 הסתברות לסטטיסטיקאים

4

 

 

52322 אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים

4

 

סמסטר ב

55518 שיטות מחקר במנע"ס

 

3

 

55945 שיטות כמותיות  בניהול

 

3

 

55803 יסודות המימון

 

3

 

52721 מבוא למתמטיקה של ניהול סיכונים בביטוח (CT1+CT3)

 

3

 

52325 הסקה סטטיסטית ושימושיה

6

 

 

52320 רגרסיה ומודלים לינאריים

4

 

סה"כ שנה ב' (44)

 

23

21

שנה ג

 

 

 

סמסטר א

55506 ניהול התפעול

 

3

 

55510 ניהול אסטרטגי

 

3

 

סמינר מסכם במנהל עסקים        

 

4

 

52535 כלכלה פיננסית  (CT8)

 

6

 

52518 מודלים סטטיסטיים ויישומיהם

3

 

 

52568 מעבדה בסטטיסטיקה

3

 

 

52730 תהליכים מקריים ויישומיהם בביטוח (CT4)

3

 

סמסטר ב

קורסי בחירה במנהל עסקים

 

5

 

אבני פינה (2 רוח + 2 ניסוי)

 

4

 

52500 פרויקט בסטטיסטיקה

2

 

 

52613 שיטות סטטיסטיות בביטוח (CT6)

3

 

 

52725 תיאורית סיכוני חיים(CT5)

3

 

סה"כ שנה ג' (42)

 

17

25

סה"כ תואר ראשון  121 (+ 4 אבני פינה סטטיסטיקה)

61+ 4 אבני פינה

60

 

 

 

 

[1]  מבחני ההסמכה מנוהלים בארץ על ידי אגודת האקטוארים בישראל. רישום למבחנים של האגודה מחייב הצטרפות  לאגודה במעמד של 'עמית לומד' ותשלום נפרד למבחנים. הסטודנטים השייכים לתוכנית ומעוניינים לגשת למבחנים ירשמו בשנה השנייה ללימודיהם לאגודה ולמבחנים דרך 'מכון מגיד'.

 

 

 

הדגש באקטואריה וניהול סיכונים במסגרת תואר בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה

 

רקע כללי: אקטואריה היא תחום הנעזר בכלים מתמטיים וסטטיסטיים כדי להעריך סיכונים עתידיים וליצור כלים פיננסיים להגנה מפניהם. כלים אלו יש להפעיל בסביבה עסקית שבה לשיקולי רווח והפסד, לשיקולים שיווקיים, לשיקולי מיסוי ולמגבלות החוק יש תפקיד מרכזי בעת גיבוש ההמלצות העסקיות. תחום העיסוק המרכזי של אקטוארים הוא בהקשר של תעשיית הביטוח אך המחקר והיישום בתחום מופיעים גם בהקשרים נוספים. מקצוע האקטואריה הוא מקצוע נחשק בארץ ובחו"ל. העבודה כאקטואר נמצאת בראש הדירוג של המקצועות המבוקשים בעולם.

מסלול ההכשרה לאקטואריה: החוג לכלכלה והחוג לסטטיסטיקה מציעים מסלול לתואר בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים. בוגרי מסלול זה יזכו לבסיס מוצק הן בכלכלה והן בניתוח נתונים. בסיס זה ישולב בהתמחות בתחום הפיננסי בכלל, ובתחום הביטוח בפרט, ויהווה עמדת זינוק מצוינת לקריירה במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי.

ההכשרה למקצוע האקטואריה הינה ארוכה ומחייבת מעבר של סדרת מבחני הסמכה המנוהלים ע"י אגודת האקטוארים הבריטית. התואר המוצע מכין לרוב המבחנים של השלב הראשון בהכשרה. מערך הבחינה בשלב זה כולל שמונה מבחנים של אגודת האקטוארים הבריטית (CT1-CT8) ומבחן מקוון ((CT9. תלמידי המסלול יוכלו להירשם למבחנים אלו דרך מכון מגיד[1]. השלמת התואר והמבחנים של שלב ההכשרה הראשון יכינו את הבוגרים בצורה מיטבית לשלבים המתקדמים של הסמכה לאקטואריה ולקריירה בתעשיית הביטוח וניהול הסיכונים.

מבנה התואר: התוכנית מסתמכת על מבנה התואר הדו-חוגי בכלכלה וסטטיסטיקה. התלמידים יידרשו ללמוד את כל חובות התואר הדו-חוגי בכלכלה וסטטיסטיקה בהתאם לפירוט המופיע בשנתונים של החוגים. במסגרת התואר המוצע יינתנו קורסים ייעודיים שיכללו במכסת קורסי החובה והבחירה בכלכלה ובסטטיסטיקה. המסיימים את המסלול בהצלחה יהיו זכאים לרישום 'ההדגש באקטואריה וניהול סיכונים' בגיליון הציונים הסופי המצורף לתעודת הבוגר.

 תנאי קבלה לתואר: תנאי הקבלה הנדרשים בחוג לכלכלה ובחוג לסטטיסטיקה.

לפרטים נוספים אנא פנו למזכירות החוג לסטטיסטיקה בטלפון: 02-5883047 או במייל: clarep@savion.huji.ac.il

הדגמה של מהלך הלימודים בכלכלה וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים

(הקורסים המסומנים בצהוב הינם הקורסים הנדרשים בלימודי ההדגש).

שנה

קורס

סטטיסטיקה

כלכלה

שנה א

 

 

 

סמסטר א

57107 מבוא לכלכלה א'

 

4

 

52304 תכנות ליישומים סטטיסטיים

3

 

 

57121 חדו"א א'

6

 

 

 

 

 

סמסטר ב

57108 מבוא לכלכלה ב'

 

4

 

52220 יסודות הסתברות

6

 

 

57122 חדו"א ב'

6

 

 

 

 

 

סה"כ שנה א'  (35)

 

21

8

 

 

 

 

שנה ב

 

 

 

סמסטר א

57305 מקרו כלכלה א

 

4

 

57307 תורת המחירים א

 

4

 

52221 עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי

5

 

 

52324 הסתברות לסטטיסטיקאים

4

 

 

52322 אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים

4

 

סמסטר ב

57322 מבוא לאקונומטריקה

 

5

 

57308 תורת המחירים ב

 

4

 

52721 מבוא למתמטיקה של ניהול סיכונים בביטוח (CT1)

 

3

 

52325 הסקה סטטיסטית

6

 

 

52320 רגרסיה ומודלים לינאריים

4

 

סה"כ שנה ב' (43)

 

23

20

שנה ג

 

 

 

סמסטר א

קורס חקר (שנתי)

 

4

 

52518 מודלים סטטיסטיים ויישומיהם

3

 

 

52568 מעבדה בסטטיסטיקה

3

 

 

52730 תהליכים מקריים ויישומיהם בביטוח (CT4)

3

 

 

52535 כלכלה פיננסית (CT8)

 

6

סמסטר ב

קורס ליבה כלכלה

 

4

 

קורסי בחירה (מכלל קורסי האוניברסיטה)

 

3

 

קורסי בחירה/ליבה נוספים בכלכלה

 

11

 

52613 שיטות סטטיסטיות בביטוח (CT6)

3

 

 

52500 פרויקט בסטטיסטיקה

2

 

 

52725 תיאורית סיכוני חיים(CT5)

3

 

סה"כ שנה ג' (42)

 

17

28

סה"כ תואר ראשון 117 (+אבני פינה)

61

56

 

 

 

 

 

[1]  מבחני ההסמכה מנוהלים בארץ על ידי אגודת האקטוארים בישראל. רישום למבחנים של האגודה מחייב הצטרפות  לאגודה במעמד של 'עמית לומד' ותשלום נפרד למבחנים. הסטודנטים השייכים לתוכנית ומעוניינים לגשת למבחנים ירשמו בשנה השנייה ללימודיהם לאגודה ולמבחנים דרך 'מכון מגיד'.

 

 

 

מסלול מואץ למוסמך 

 

מסלול מואץ למוסמך 

המחלקה לסטטיסטיקה מעוניינת לזהות ולטפח סטודנטים מוכשרים ולקדמם במעלה הסולם האקדמי. החל מתשע"ד מציעה המחלקה לתלמידים בעלי ציונים גבוהים מסלול מואץ המאפשר השלמת תואר בוגר ומוסמך גם יחד תוך ארבע שנים בלבד.

תנאי קבלה למסלול

תלמיד זכאי להצטרף למסלול בתחילת שנה ג' ללימודיו במידה וממוצע ציוניו המשוקלל של קורסי החובה הבסיסיים של שנה א' ושנה ב' יחדיו הינו 85 לפחות.

קבלה לתלמידים מחוץ לחוג: תלמידים אשר למדו בשנה א' ללימודיהם את הקורסים חדו"א א (כלכלנים), חדו"א ב (כלכלנים) ויסודות ההסתברות (או קורסים מקבילים) ועומדים בתנאי הקבלה למסלול (המפורטים לעיל) רשאים להתקבל למסלול בכפוף לקבלתם לחוג וידרשו להשלים את קורס התכנות (הנלמד בשנה א' בסטטיסטיקה) בתחילת שנה ב' ללימודיהם.

תלמידי המסלול חייבים לסיים את כל חובותיהם לתואר בוגר בסטטיסטיקה ולאחסן לפחות 8 נקודות זכות לטובת תואר מוסמך עד תום שנה ג' של לימודיהם. בנוסף ללימודים במחלקה לסטטיסטיקה יש להשלים לימודי תואר בוגר בחוג נוסף או להשלים את חובות הלימודים לתואר חד-חוגי בסטטיסטיקה.

כדי להמשיך לשנה ד', בה ניתן יהיה להשלים את הלימודים לתואר מוסמך, יש לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך במחלקה לסטטיסטיקה.

שכר לימוד: תלמידי התכנית יחויבו בשכר לימוד מלא של לימודי הבוגר (300%) ובשכר הלימוד המלא של לימודי המוסמך (200%). המחלקה לסטטיסטיקה תשתדל לסייע כלכלית לסטודנטים מצטיינים במסלול בשנה הרביעית ללימודיהם כדי לאפשר להם להקדיש את זמנם ללימודים ולהכשירם לקראת המשך המסלול האקדמי.

דוגמא לארגון אפשרי של תוכנית הלימודים במסגרת המסלול המואץ מוצגת בטבלה שלהלן. בטבלה מוצגים עומס נקודות הזכות הנדרש מתלמיד במסלול הרגיל המסיים תואר בוגר דו-חוגי בסטטיסטיקה ותואר מוסמך בסטטיסטיקה בפרק זמן של חמש שנים לצד הנדרש מתלמיד במסלול המואץ. במסגרת המסלול ניתן ללמוד תואר מחקרי או לא מחקרי. במקומות בהן יש אבחנה בין המסלול המחקרי למוסמך למסלול הלא מחקרי מוצגות נקודות הזכות באופן הבא: מסלול מחקרי/מסלול לא מחקרי. הקורסים המאופסנים למוסמך הנלמדים בשלושת השנים הראשונות ללימודים מודגשים.

 

 

 

הדגמה של תוכנית לימודים במסלול המואץ

שנה

קורס

מסלול רגיל

מסלול מואץ

שנה א

 

 

 

סמסטר א

תכנות ליישומים סטטיסטיים

3

3

 

חדו"א א

6

6

סמסטר ב

יסודות הסתברות

6

6

 

חדו"א ב'

6

6

סה"כ שנה א'

 

21

21

 

 

 

 

שנה ב

 

 

 

סמסטר א

עקרונות ויישומים

5

5

 

הסתברות לסטטיסטיקאים

4

4

 

אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים

4

4

סמסטר ב

הסקה סטטיסטית

6

6

 

רגרסיה ומודלים לינאריים

4

4

 

קורס בחירה (מתמטיקה לסטט')

 

3

סה"כ שנה ב'

 

23

26

 

 

 

 

שנה ג

 

 

 

סמסטר א

מודלים סטטיסטים

3

3

 

קורס בחירה

3

3

 

קורס בחירה

3

 

 

מעבדה בסטטיסטיקה

3

3

 

הסתברות ותהליכים מקריים

 

6

סמסטר ב

פרויקט

2

2

 

קורס בחירה

3

3

 

שיטות חישוביות

 

3

 

מודלים ב'

 

5

סה"כ שנה ג'

 

17

28

סה"כ תואר ראשון

 

61

61 (14 מאוחסן)

 

 

 

 

שנה ד'

 

 

 

סמסטר א

מודלים א

6

6

 

הסתברות ותהליכים מקריים

6

 

 

קורס בחירה

 

3

 

סמינר (לא מחקרי)

 

7/0

 

סדנה בייעוץ

 

4

סמסטר ב

מודלים ב

5

 

 

שיטות חישוביות

3

 

 

קורס בחירה

 

3

 

קורס בחירה

 

3

סה"כ שנה ד'

 

20

26/19

שנה ה'

 

 

 

סמסטר א

קורס בחירה

3

 

 

סמינר (לא מחקרי)

7/0

 

 

קורס בחירה

0/3

 

 

סדנה בייעוץ

4

 

סמסטר ב

קורס בחירה

3

 

 

קורס בחירה

3/0

 

סה"כ שנה ה'

 

20/13

 

 

 

 

 

סה"כ תואר שני                    מחקרי = 33                       לא מחקרי = 40

 

 

 

לימודי דוקטורט

 

תכנית הדוקטורט של המחלקה לסטטיסטיקה מכשירה תלמידים בעלי יכולת לעבודה מחקרית עצמאית. עבודת המחקר מתקיימת בהנחיה של החוקרים הבכירים במחלקה לסטטיסטיקה ומטרתה לתרום תרומה חדשנית ומשמעותית לעולם המדע בכלל וסטטיסטיקה בפרט. 

תלמידי הדוקטורט הינם חלק אינטגרלי מצוות המחלקה לסטטיסטיקה. מצופה מהם להשתתף בפעילות האקדמית המתנהלת במחלקה, בסמינרים מחלקתיים, ובסמינרים הייעודיים של תלמידי המחקר. המחלקה לסטטיסטיקה מעודדת את תלמידי הדוקטורט לעבוד כמורים ומתרגלים בקורסים השונים הניתנים במסגרתה.

תנאי קבלה:

הרישום ללימודי מחקר נעשה לאחר סיום לימודי מוסמך במסלול המחקרי. למסלול הישיר ניתן להירשם לאחר סיום לימודי הבוגר או לאחר שנה ראשונה בלימודי המוסמך. פירוט של תנאי הקבלה ניתן למצוא בסעיפים 3.1-3.2 של התקנון לתלמידי מחקר. תלמידים שמעמדם נופל במעט מן הנדרש לקבלה כתלמידי מחקר יוכלו להתקבל כתלמידים מתמחים למחקר לצורך השלמת דרישות הקבלה (ראו סעיף 3.3 של התקנון לתלמידי מחקר).

על המתעניינים לפנות ליועץ לתלמידי מחקר של המחלקה טרם הרישום ברשות לתלמידי מחקר. מומלץ לפנות במקביל גם למנחים פוטנציאליים. על המועמד להגיש את טפסי הקבלה בצירוף הסכמת אחד מחברי הסגל הקבועים של המחלקה להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. (ניתן להירשם ללימודי התואר השלישי על תנאי גם אם לא נמצא מנחה, אך יש למצוא מנחה מתאים בתוך פרק זמן שיוגדר על ידי הרשות לתלמידי מחקר). 

ההרשמה לתוכנית הדוקטורט והגשת הטפסים הפורמאליים נעשית דרך הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה המטפלת בכל תלמידי הדוקטורט באוניברסיטה. כתובת אתר הרשות הוא http://www.research-students.huji.ac.il/.

הרשות מרכזת את תהליכי הקבלה סביב שני מועדים. באתר הרשות ניתן למצוא את הטפסים הדרושים לקבלה. חומר ההרשמה מועבר לוועדת קבלה של המחלקה המקבלת את ההחלטות בהתאם לכללי הרשות ללימודי מחקר.

הבהרות לגבי בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל: בוגרים אלו יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל שביכולתו לקבוע תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק סילבוס של תכנית הלימודים.

סיום בהצלחה של עבודת המחקר וקבלת התואר השלישי מותנה בעמידה בדרישות של הרשות לתלמידי מחקר ובדרישות המחלקה.

 

מסלול לימודי דוקטורט בחקר הרציונאליות (לתלמידי מוסמך ודוקטורט)

לרשות לתלמידי מחקר לחץ כאן