הדגש באקטואריה וניהול סיכונים במסגרת תואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה

 

רקע כללי: אקטואריה היא תחום הנעזר בכלים מתמטיים וסטטיסטיים כדי להעריך סיכונים עתידיים וליצור כלים פיננסיים להגנה מפניהם. כלים אלו יש להפעיל בסביבה עסקית שבה לשיקולי רווח והפסד, לשיקולים שיווקיים, לשיקולי מיסוי ולמגבלות החוק יש תפקיד מרכזי בעת גיבוש ההמלצות העסקיות. תחום העיסוק המרכזי של אקטוארים הוא בהקשר של תעשיית הביטוח אך המחקר והיישום בתחום מופיעים גם בהקשרים נוספים. מקצוע האקטואריה הוא מקצוע מבוקש בארץ ובחו"ל. העבודה כאקטואר נמצאת בראש הדירוג של המקצועות המבוקשים בעולם.

מסלול ההכשרה לאקטואריה: החוג לסטטיסטיקה בשיתוף בית הספר למנהל עסקים מציעים מסלול לתואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים. בוגרי מסלול זה יזכו לבסיס מוצק בתחום העסקי ובתחום ניתוח נתונים.

ההכשרה למקצוע האקטואריה הינה ארוכה ומחייבת מעבר של סדרת מבחני הסמכה המנוהלים ע"י אגודת האקטוארים הבריטית. התואר המוצע מכין לרוב המבחנים של השלב הראשון בהכשרה. מערך הבחינה בשלב זה כולל שמונה מבחנים של אגודת האקטוארים הבריטית (CT1-CT8) ומבחן מקוון ((CT9. תלמידי המסלול יוכלו להירשם למבחנים אלו דרך מכון מגיד[1]. השלמת התואר והמבחנים של שלב ההכשרה הראשון יכינו את הבוגרים בצורה מיטבית לשלבים המתקדמים של הסמכה לאקטואריה ולקריירה בתעשיית הביטוח וניהול הסיכונים.

מבנה התואר: התוכנית מסתמכת על מבנה התואר הדו-חוגי במנהל עסקים וסטטיסטיקה. התלמידים יידרשו ללמוד את כל חובות התואר הדו חוגי במנהל עסקים וסטטיסטיקה בהתאם לפירוט המופיע בשנתונים של החוגים. במסגרת התואר המוצע יינתנו קורסים ייעודיים שיכללו במכסת קורסי החובה והבחירה בסטטיסטיקה ומנהל עסקים. המסיימים את המסלול בהצלחה יהיו זכאים לרישום 'ההדגש באקטואריה וניהול סיכונים' בגיליון הציונים הסופי המצורף לתעודת הבוגר.

 תנאי קבלה לתואר: תנאי הקבלה הנדרשים בחוג לסטטיסטיקה ובבית ספר למנהל עסקים.

לפרטים נוספים אנא פנו למזכירות החוג לסטטיסטיקה בטלפון: 02-5883047 או במייל: clarep@savion.huji.ac.il

מהלך הלימודים של תואר בוגר במנהל עסקים וסטטיסטיקה עם הדגש באקטואריה וניהול סיכונים

(הקורסים המסומנים בצהוב הינם הקורסים הנדרשים בלימודי ההדגש).

שנה

קורס

סטטיסטיקה

מנהל עסקים

שנה א

 

 

 

סמסטר א

55701 מבוא לכלכלה א'

 

4

 

55312 מבוא לטכנולוגית אינטרנט

 

3

 

55102 יסודות מדעי ההתנהגות

 

3

 

55117 השתתפות בניסויים

 

ללא נ"ז

 

52304 תכנות ליישומים סטטיסטיים

3

 

 

57121 חדו"א א'

6

 

סמסטר ב

55702 מבוא לכלכלה ב'

 

4

 

52220 יסודות הסתברות

6

 

 

57122 חדו"א ב'

6

 

סה"כ שנה א'  (35)

 

21

14

שנה ב

 

 

 

סמסטר א

55804 יסודות השיווק

 

3

 

55687 התנהגות ארגונית

 

3

 

55802 יסודות החשבונאות

 

3

 

52221 עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי

5

 

 

52324 הסתברות לסטטיסטיקאים

4

 

 

52322 אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים

4

 

סמסטר ב

55518 שיטות מחקר במנע"ס

 

3

 

55945 שיטות כמותיות  בניהול

 

3

 

55803 יסודות המימון

 

3

 

52721 מבוא למתמטיקה של ניהול סיכונים בביטוח (CT1+CT3)

 

3

 

52325 הסקה סטטיסטית ושימושיה

6

 

 

52320 רגרסיה ומודלים לינאריים

4

 

סה"כ שנה ב' (44)

 

23

21

שנה ג

 

 

 

סמסטר א

55506 ניהול התפעול

 

3

 

55510 ניהול אסטרטגי

 

3

 

סמינר מסכם במנהל עסקים        

 

4

 

52535 כלכלה פיננסית  (CT8)

 

6

 

52518 מודלים סטטיסטיים ויישומיהם

3

 

 

52568 מעבדה בסטטיסטיקה

3

 

 

52730 תהליכים מקריים ויישומיהם בביטוח (CT4)

3

 

סמסטר ב

קורסי בחירה במנהל עסקים

 

5

 

אבני פינה (2 רוח + 2 ניסוי)

 

4

 

52500 פרויקט בסטטיסטיקה

2

 

 

52613 שיטות סטטיסטיות בביטוח (CT6)

3

 

 

52725 תיאורית סיכוני חיים(CT5)

3

 

סה"כ שנה ג' (42)

 

17

25

סה"כ תואר ראשון  121 (+ 4 אבני פינה סטטיסטיקה)

61+ 4 אבני פינה

60

 

 

 

 

[1]  מבחני ההסמכה מנוהלים בארץ על ידי אגודת האקטוארים בישראל. רישום למבחנים של האגודה מחייב הצטרפות  לאגודה במעמד של 'עמית לומד' ותשלום נפרד למבחנים. הסטודנטים השייכים לתוכנית ומעוניינים לגשת למבחנים ירשמו בשנה השנייה ללימודיהם לאגודה ולמבחנים דרך 'מכון מגיד'.