מסלול מואץ למוסמך 

 

מסלול מואץ למוסמך 

המחלקה לסטטיסטיקה מעוניינת לזהות ולטפח סטודנטים מוכשרים ולקדמם במעלה הסולם האקדמי. החל מתשע"ד מציעה המחלקה לתלמידים בעלי ציונים גבוהים מסלול מואץ המאפשר השלמת תואר בוגר ומוסמך גם יחד תוך ארבע שנים בלבד.

תנאי קבלה למסלול

תלמיד זכאי להצטרף למסלול בתחילת שנה ג' ללימודיו במידה וממוצע ציוניו המשוקלל של קורסי החובה הבסיסיים של שנה א' ושנה ב' יחדיו הינו 85 לפחות.

קבלה לתלמידים מחוץ לחוג: תלמידים אשר למדו בשנה א' ללימודיהם את הקורסים חדו"א א (כלכלנים), חדו"א ב (כלכלנים) ויסודות ההסתברות (או קורסים מקבילים) ועומדים בתנאי הקבלה למסלול (המפורטים לעיל) רשאים להתקבל למסלול בכפוף לקבלתם לחוג וידרשו להשלים את קורס התכנות (הנלמד בשנה א' בסטטיסטיקה) בתחילת שנה ב' ללימודיהם.

תלמידי המסלול חייבים לסיים את כל חובותיהם לתואר בוגר בסטטיסטיקה ולאחסן לפחות 8 נקודות זכות לטובת תואר מוסמך עד תום שנה ג' של לימודיהם. בנוסף ללימודים במחלקה לסטטיסטיקה יש להשלים לימודי תואר בוגר בחוג נוסף או להשלים את חובות הלימודים לתואר חד-חוגי בסטטיסטיקה.

כדי להמשיך לשנה ד', בה ניתן יהיה להשלים את הלימודים לתואר מוסמך, יש לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך במחלקה לסטטיסטיקה.

שכר לימוד: תלמידי התכנית יחויבו בשכר לימוד מלא של לימודי הבוגר (300%) ובשכר הלימוד המלא של לימודי המוסמך (200%). המחלקה לסטטיסטיקה תשתדל לסייע כלכלית לסטודנטים מצטיינים במסלול בשנה הרביעית ללימודיהם כדי לאפשר להם להקדיש את זמנם ללימודים ולהכשירם לקראת המשך המסלול האקדמי.

דוגמא לארגון אפשרי של תוכנית הלימודים במסגרת המסלול המואץ מוצגת בטבלה שלהלן. בטבלה מוצגים עומס נקודות הזכות הנדרש מתלמיד במסלול הרגיל המסיים תואר בוגר דו-חוגי בסטטיסטיקה ותואר מוסמך בסטטיסטיקה בפרק זמן של חמש שנים לצד הנדרש מתלמיד במסלול המואץ. במסגרת המסלול ניתן ללמוד תואר מחקרי או לא מחקרי. במקומות בהן יש אבחנה בין המסלול המחקרי למוסמך למסלול הלא מחקרי מוצגות נקודות הזכות באופן הבא: מסלול מחקרי/מסלול לא מחקרי. הקורסים המאופסנים למוסמך הנלמדים בשלושת השנים הראשונות ללימודים מודגשים.

 

 

 

הדגמה של תוכנית לימודים במסלול המואץ

שנה

קורס

מסלול רגיל

מסלול מואץ

שנה א

 

 

 

סמסטר א

תכנות ליישומים סטטיסטיים

3

3

 

חדו"א א

6

6

סמסטר ב

יסודות הסתברות

6

6

 

חדו"א ב'

6

6

סה"כ שנה א'

 

21

21

 

 

 

 

שנה ב

 

 

 

סמסטר א

עקרונות ויישומים

5

5

 

הסתברות לסטטיסטיקאים

4

4

 

אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים

4

4

סמסטר ב

הסקה סטטיסטית

6

6

 

רגרסיה ומודלים לינאריים

4

4

 

קורס בחירה (מתמטיקה לסטט')

 

3

סה"כ שנה ב'

 

23

26

 

 

 

 

שנה ג

 

 

 

סמסטר א

מודלים סטטיסטים

3

3

 

קורס בחירה

3

3

 

קורס בחירה

3

 

 

מעבדה בסטטיסטיקה

3

3

 

הסתברות ותהליכים מקריים

 

6

סמסטר ב

פרויקט

2

2

 

קורס בחירה

3

3

 

שיטות חישוביות

 

3

 

מודלים ב'

 

5

סה"כ שנה ג'

 

17

28

סה"כ תואר ראשון

 

61

61 (14 מאוחסן)

 

 

 

 

שנה ד'

 

 

 

סמסטר א

מודלים א

6

6

 

הסתברות ותהליכים מקריים

6

 

 

קורס בחירה

 

3

 

סמינר (לא מחקרי)

 

7/0

 

סדנה בייעוץ

 

4

סמסטר ב

מודלים ב

5

 

 

שיטות חישוביות

3

 

 

קורס בחירה

 

3

 

קורס בחירה

 

3

סה"כ שנה ד'

 

20

26/19

שנה ה'

 

 

 

סמסטר א

קורס בחירה

3

 

 

סמינר (לא מחקרי)

7/0

 

 

קורס בחירה

0/3

 

 

סדנה בייעוץ

4

 

סמסטר ב

קורס בחירה

3

 

 

קורס בחירה

3/0

 

סה"כ שנה ה'

 

20/13

 

 

 

 

 

סה"כ תואר שני                    מחקרי = 33                       לא מחקרי = 40